Regulamin Sklepu Internetowego (zwany dalej "Regulaminem")


 

I. Informacje o Sklepie Internetowym

Sklep internetowy Uszczelniacze, działa pod adresem www.uszczelniacze.com i prowadzony jest przez Agnieszka Mikulska przy ulicy Mazowiecka 52/68, 87-100 Toruń o numerze NIP 9522133762, o numerze REGON 360 - 432 - 077.

Na potrzeby niniejszego Regulaminu Sklep Internetowy Uszczelniacze.com zwany jest dalej Sklepem

II. Strony transakcji

 1. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub przedsiębiorca (zwaną dalej "Klientem").
 2. Stroną dokonującą sprzedaży poprzez Sklep Internetowy jest Uszczelniacze.
 3. Sklep Internetowy prowadzi wyłącznie sprzedaż detaliczną. Przez sprzedaż detaliczną rozumiana jest sprzedaż co najwyżej pięciu (5) takich samych lub podobnych Produktów.

III. Ochrona danych i polityka prywatności

 1. Uszczelniacze jest Administratorem Danych Osobowych Klientów Sklepu Internetowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).
 2. Klient rejestrując się w Sklepie Internetowym podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.
 3. Uszczelniacze przetwarza dane osobowe Klienta w celu realizacji zamówienia. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówienia. Uszczelniacze w celu realizacji zamówienia udostępnia dane osobowe Klienta innym podmiotom, takim jak firmy kurierskie, operatorzy płatności, ubezpieczyciele, serwisy aukcyjne. Szczegółowa lista podmiotów znajduje się na stronie.
 4. Uszczelniacze za zgodą Klienta przetwarza dane osobowe Klienta w celach marketingowych.
 5. Uszczelniacze za zgodą Klienta udostępnia dane osobowe Klienta osobom trzecim.
 6. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki Klienta w zakresie danych osobowych określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).
 7. Klient zapisując się na newsletter Uszczelniacze wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zmianami).
 8. Klient może w dowolnym terminie zrezygnować z otrzymywania newslettera Uszczelniacze.
 9. Szczegółowa treść Polityki Prywatności znajduje się na stronie.

IV. Produkty

 1. Sklep Internetowy oferuje towary i usługi (zwane dalej „Produktami”).
 2. Zdjęcia Produktów to ilustracje poglądowe, które w niektórych przypadkach mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu Produktu. Nie wpływa to jednak na właściwość Produktu.
 3. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego, poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego). Nie stanowią one również zapewnienia sprzedawcy w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zmianami).
 4. Produkty promocyjne, wyprzedażowe bądź Produkty nie należące do stałej oferty Sklepu Internetowego są dostępne w ilości ograniczonej. Realizacja zamówienia na te Produkty uzależniona jest od kolejności wpłynięcia zamówienia.
 5. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do wycofania z oferty niektórych Produktów, w szczególności tych które nie są dostępne u producentów bądź dystrybutorów Uszczelniacze.

V. Ceny

 1. Wszystkie ceny prezentowane przez Sklep Internetowy podawane są w polskich złotych (PLN).
 2. Ceny podawane przez Sklep Internetowy zawierają wszelkie podatki oraz cła i są wyrażone w kwocie brutto. Cena Produktu nie zawiera opłat za dostarczenie Produktu do Klienta.
 3. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Produktów znajdujących się w ofercie.

VI. Zamówienie

 1. Warunkiem złożenia zamówienia na Produkty oferowane przez Sklep Internetowy jest rejestracja (w przypadku Klienta, który nigdy wcześniej nie dokonał zakupu bądź nie założył konta w Sklepie Internetowym) oraz akceptacja Regulaminu wraz z pozostałymi warunkami sprzedaży oraz Polityka prywatności i klauzul dotyczących przetwarzania danych osobowych.
 2. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy. W sytuacjach wyjątkowych możliwe jest złożenie zamówienia telefonicznie pod numerem telefonu 91 44 40 827. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 17.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 3. Doręczenie zamówienia złożonego przez Klienta potwierdza wiadomość elektroniczna (e-mail) wysłana przez Sklep Internetowym. Wiadomość ta stanowi jedynie informację o dostarczeniu wiadomości elektronicznej na serwer Sklepu Internetowego.
 4. Sklep Internetowy rozpatruje złożone zamówienie pod kątem poprawności oraz możliwości jego realizacji. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność Produktu w magazynie Sklepu Internetowego bądź u producentów lub dystrybutorów Uszczelniacze. W przypadku niedostępności Produktów objętych zamówieniem Klient zostanie poinformowany o statusie zamówienia i możliwości jego realizacji. Klient w terminie dwóch (2) dni powinien ustosunkować się do informacji Sklepu Internetowego na temat przeszkód w realizacji jego zamówienia. Brak decyzji Klienta co do sposobu realizacji jego zamówienia, po upływie tego terminu, jest równoznaczny z odstąpieniem od realizacji zamówienia.
 5. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zamówienia w przypadkach budzących uzasadnione obawy oraz gdy nie jest przestrzegany niniejszy Regulamin. W takiej sytuacji Sklep Internetowy może odstąpić od realizacji zamówienia.
 6. Klient ma prawo do modyfikacji zamówienia dopóki Sklep Internetowy nie potwierdził możliwości, gotowości i przystąpienia do realizacji zamówienia.
 7. Sklep Internetowy potwierdza możliwość, gotowość i przystąpienie do realizacji zamówienia wysyłając do Klienta wiadomość elektroniczną (e-mail). Treść złożonego zamówienia oraz treść zaakceptowanego przez Klienta Regulaminu stanowią istotne warunki umowy sprzedaży i są dostępne na koncie Klienta.
 8. Sklep Internetowy dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zamówienia był dogodny dla Klienta. Okres realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności Produktu oraz terminów dostaw.

VII. Płatność

 1. Sklep Internetowy oferuje następujące sposoby płatności za zamówienie:
  1. GOTÓWKĄ przy odbiorze produktu w placówce handlowej Uszczelniacze,
  2. GOTÓWKĄ, przy odbiorze produktu u kuriera (tylko do 1000 zł brutto).

VIII. Dostawa i odbiór

 1. Informacje o kosztach związane z wysłaniem przesyłki z Produktami znajdują się w oddzielnej zakładce.
 2. Każdorazowa zmiana adresu odbiorcy jest odpłatna.
 3. Dostawa Produktów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej. Szczegółowe informacje na temat firm kurierskich współpracujących ze Sklepem Internetowym znajdują się w odrębnej zakładce.
 4. Odbiór przesyłki z Produktami może być dokonany:
  1. W miejscu wskazanym przez Klienta w zamówieniu.
  2. W punkcie odbioru Uszczelniacze.
 5. Termin dostawy określa firma kurierska, lecz nie powinien on być dłuższy niż pięć (5) dni.
 6. W przypadku odbioru przesyłki zawierającej Produkty w miejscu wskazanym przez Klienta, Klient w obecności osoby dostarczającej przesyłkę zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki pod kątem ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, Klient zobowiązany jest poinformować o tym osobę dostarczającą przesyłkę i w obecności tej osoby spisać stosowny protokół reklamacji. Protokół reklamacji jest warunkiem niezbędnym do rozpatrzenia reklamacji ilościowej bądź jakościowej przez firmę kurierską.
 7. W przypadku odbioru Produktów w punkcie odbioru Uszczelniacze, Klient jest tak samo zobowiązany do sprawdzenia przesyłki pod kątem ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności.
 8. Bez względu na miejsce odbioru Produktów, odbiór musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Złożony podpis będzie traktowany jako potwierdzenie zgodności zamówienia z zawartością przesyłki.
 9. Z chwilą odbioru przez Klienta przesyłki, na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Produktami oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty i uszkodzenia Produktów.
 10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w zamówieniu, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zamówienia ponosi Klient.

IX. Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z 2 marca 2000 (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 ze zmianami), Klient ma prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni kalendarzowych począwszy od dnia odbioru Produktów. Szczegółowe informacje dotyczące zwrotu produktu znajdują się w rozdziale Zwroty.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego nie przysługuje Klientowi w wypadkach:
  1. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem 14-dniowego terminu,
  2. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
  3. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
 3. W celu usprawnienia procesu odstąpienia od umowy, Klient proszony jest o wysłanie stosownej informacji zawierającej nazwy i ilość produktów i przesłanie jej pod adres e-mail: sklep@uszczelniacze.com. W odpowiedzi Klient otrzyma od Sklepu Internetowego numer zwrotu, którym należy oznaczyć przesyłkę ze zwracanymi Produktami.
 4. Klient w związku z odstąpieniem od umowy zobowiązany jest do zwrócenia Sklepowi Internetowemu Produkty w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 5. Zwrot Produktów powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternaście) dni.
 6. Koszt przesyłki ze zwracanymi Produktami ponosi Klient.
 7. Sklep Internetowy dokonana zwrotu płatności na wskazany przez Klienta rachunek bankowy, po otrzymaniu od Klienta podpisanej kopii faktury korygującej. Kopia faktury korygującej powinna zostać odesłana na adres korespondencyjny Sklepu Internetowego, wskazany w pkt I niniejszego Regulaminu.

X. Procedury reklamacyjne

 1. Sklep Internetowy dokłada wszelkich starań, aby oferowane Produkty były jak najwyższej jakości. Sklep Internetowy wyraża nadzieję, że zakupiony produkt będzie działał bezawaryjnie przez cały okres eksploatacji.
 2. W przypadku wystąpienia usterek Sklep Internetowy wszczyna na żądanie klienta procedury reklamacyjne, o których mowa w poniższych punktach niniejszego Regulaminu.
 3. Sklep Internetowy prowadzi wsparcie techniczne za pośrednictwem drogi elektronicznej (adres e-mail: sklep@uszczelniacze.com). Wszelkie zapytania dotyczące nieprawidłowości w funkcjonowaniu nabytych Produktów powinny być zgłoszone pracownikom działu wsparcia technicznego, który wstępnie zdiagnozuje usterkę. Jeżeli ustalenie przyczyn wadliwego działania Produktu nie będzie możliwe, pracownicy działu wsparcia technicznego poinformują Klienta o dalszym postępowaniu.
 4. Termin rozpatrywania reklamacji wynosi 30 dni.

XI. A) Warunki gwarancji udzielonej przez Uszczelniacze dla Klienta Sklepu Internetowego

 1. Uszczelniacze (będąca gwarantem) zapewnia sprawne działanie urządzenia na które wydana jest Karta Gwarancyjna, pod warunkiem korzystania z urządzenia zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi. Urządzenie uważa się za obciążone wadą fizyczną, jeżeli nie spełnia funkcji określonych przez producenta w instrukcji obsługi lub nie jest możliwa jego eksploatacja zgodnie z przeznaczeniem, a przyczyna niesprawności wynika z wewnętrznych własności urządzenia.
 2. Gwarancja obejmuje urządzenia zaopatrzone w poprawnie wypełnioną Kartę Gwarancyjną, którą uznaje się za ważną, jeżeli jest ostemplowana i podpisana przez personel Uszczelniacze, posiada czytelnie i poprawnie wypełnione rubryki zawierające oznaczenie urządzenia, numery seryjne, datę i numer dokumentu sprzedaży, bez zmian i skreśleń.
 3. Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady będą usuwane przez Uszczelniacze nieodpłatnie. Dotyczy to robocizny i części zamiennych potrzebnych do naprawy. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Uszczelniacze, który może usunąć wadę poprzez naprawę, wymianę uszkodzonego podzespołu lub wymianę urządzenia w całości. Wymienione podzespoły i urządzenia przechodzą na własność Uszczelniacze. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt.
 4. Klient zobowiązany jest dostarczyć urządzenie do punktu sprzedaży lub do Autoryzowanego Punktu Serwisowego w oryginalnym opakowaniu fabrycznym bądź w opakowaniu, które zapobiegnie przemieszczaniu się lub uszkodzeniu urządzenia. W przypadku gdy Klient nie dostarczy urządzenia w oryginalnym opakowaniu fabrycznym bądź opakowanie nieoryginalne nie będzie dostatecznie chroniło urządzenia przed uszkodzeniami, Klient ponosi ryzyko uszkodzeń urządzania w transporcie. Klient nie ponosi ryzyka uszkodzeń w transporcie, jeżeli urządzenie było transportowane w oryginalnym opakowaniu fabrycznym.
 5. Klient jest zobowiązany do zawiadomienia punktu serwisowego o niesprawności urządzenia niezwłocznie po ujawnieniu się wady. W celu realizacji przysługujących uprawnień gwarancyjnych należy dostarczyć do punktu serwisowego:
  1. należycie wypełnioną Kartę Gwarancyjną,
  2. niesprawne urządzenie,
 6. Uszczelniacze podejmie działania, aby naprawa mogła zostać wykonana w terminie czternaście (14) dni od daty dostarczenia urządzenia do Autoryzowanego Punktu Serwisowego. Jeżeli usunięcie usterek z powodu stopnia trudności wymaga dużego nakładu pracy lub działań dodatkowych, termin ten może ulec wydłużeniu, przy czym Uszczelniacze dołoży wszelkich starań aby naprawę wykonać w możliwie najkrótszym terminie.
 7. W przypadku wystąpienia konieczności wymiany urządzenia, Uszczelniacze zobowiązuje się wymienić urządzenie na nowe tego samego typu lub zbliżone o podobnych lub wyższych parametrach eksploatacyjnych.
 8. W przypadku, gdy wymiana urządzenia na nowe nie jest możliwa, Klientowi przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej kwoty. Zarówno przy wymianie na nowy produkt jak i przy zwrocie zapłaconej kwoty potrąca się równowartość brakujących lub uszkodzonych przez Klienta elementów wchodzących w skład wyposażenia oraz kosztów ich wymiany (opakowanie, podręczniki, dyskietki lub płyty ze sterownikami i inne).
 9. Nieuznanie roszczeń gwarancyjnych przez Uszczelniacze może mieć miejsce w następujących przypadkach:
  1. uszkodzeń mechanicznych i wywołanych przez nie usterek,
  2. uszkodzeń i wad powstałych w transporcie i przy przeładunku,
  3. eksploatacji urządzeń w warunkach nie odpowiadających określonym w otrzymanej instrukcji obsługi,
  4. ingerencji osób innych niż przedstawicieli serwisu producenta a polegających na naprawach lub modyfikacjach konstrukcyjnych urządzeń,
  5. wadliwego działania urządzeń na skutek wpływu czynników losowych np.: pożar, powódź, nieprawidłowe napięcie zasilania itp.
  6. stosowania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych lub środków konserwacyjnych innych niż zalecane przez producenta urządzenia lub w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem,
  7. dokonywania zmian i skreśleń w Karcie Gwarancyjnej przez osoby nieupoważnione.
 10. Przy dostawach oprogramowania obowiązują dołączone do pakietów warunki. Klient uznaje w całości warunki poprzez otwarcie zabezpieczonego pakietu.
 11. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikłych z niezgodności Produktu z umową.

XI. B) Warunki gwarancji udzielonej przez gwarantów innych niż Uszczelniacze dla Klienta Sklepu Internetowego

 1. Produkty, które posiadają kartę gwarancyjną inną niż karta gwarancyjna wydana przez Uszczelniacze zalecamy serwisować w autoryzowanym serwisie gwaranta.
 2. W karcie gwarancyjnej winny znajdować się szczegółowe informacje dotyczące sposobu serwisowania takich produktów.
 3. Klient możne uzyskać informacje o lokalizacjach autoryzowanych serwisów, w których realizowane są naprawy gwarancyjne Produktów oferowanych przez Sklep Internetowy.
 4. Produkty można także serwisować za pośrednictwem placówek serwisowych wskazanych przez Uszczelniacze. W takim przypadku urządzenie należy dostarczyć bezpośrednio do takiej placówki.

XI. C) Rękojmia i niezgodność Produktu z umową

 1. Uszczelniacze rozpoznaje reklamacje Klientów Sklepu Internetowego złożone na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego oraz z treści ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002r. (Dz. U. z 2002 r., 141, poz. 1176 ze zmianami) w zakresie niezgodności Produktu z umową oraz Kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi.
 2. Informacje na temat zgłaszania reklamacje w trybie określonym w niniejszym punkcie Klient może uzyskać dzwoniąc na numer telefonu 91 44 40 827.
 3. Wadliwy Produkt można dostarczyć bezpośrednio do placówki handlowej Uszczelniacze lub wysłać do serwisu centralnego po wcześniejszym skontaktowaniu się z działem wsparcia technicznego.

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustaw szczegółowych, w tym ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 ze zmianami), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zmianami), ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 133, poz. 926 ze zmianami).
 2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów powstałych na tle zawartej umowy jest sąd właściwy dla miejsca jej wykonania.
 3. Sklep Internetowy uprawniony jest do zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku zaistnienia: siły wyższej, innych okoliczności niemożliwych do przewidzenia bądź zapobieżenia, zmiany obowiązujących przepisów prawa, złożenia wniosku o upadłość Uszczelniacze, zmiany cen, zmian zachodzących u kontrahentów i partnerów biznesowych Uszczelniacze lub znaczącej zmiany w strukturze przedsiębiorstwa Uszczelniacze. Klient będzie informowany o każdorazowej zmianie Regulaminu przez Sklep Internetowy.